top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI  i  COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO CAFÉ LISBOA

I. Administratorem danych osobowych jest Marta Kirsz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Kirsz Café Lisboa z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 3/4, 31-124 Kraków, nr NIP: 6772407437, nr REGON: 365323921, e-mail: orders@cafelisboa.pl, nr telefonu: +48 12 346 49 12 zwana dalej „Administratorem”.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.cafelisboa.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”) w celu:

i. rejestracji i zarządzania kontem użytkownika w sklepie internetowym- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej „RODO”). Dane osobowe przetwarzane są przez czas zarejestrowania użytkownika, do czasu likwidacji konta.

ii. złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przepisów ustawy Kodeks cywilny, ustawy o Prawach konsumentów oaz ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Dane osobowe przetwarzane są przez cały okres realizacji zamówienia. Po zakończeniu realizacji zamówienia dane osobowe w postaci danych dotyczących płatności (karty) mogą być nadal przetwarzane w sytuacji, gdy użytkownik wyraża zgodę na ich dalsze przetwarzanie na poczet realizacji dalszych umów.

iii. zrealizowania uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, przepisów ustawy Kodeks cywilny, ustawy o Prawach konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Po zakończeniu rozpatrywania reklamacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia, a po tym terminie wyłącznie dla celów zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.

iv. wystawienia faktury lub paragonu za dokonaną transakcję w tym w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe są przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa podatkowego i rachunkowego, a także w celu wykonania zadań, określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz dokumentowanie przebiegu sprzedaży.

v. obsługi użytkowników m.in. wniosków, zapytań za pośrednictwem różnych, dostępnych środków kontaktu- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe są przetwarzane przez czas potrzebny do obsługi konkretnego wniosku, zapytania lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

vi. marketingowych, promocyjnych, w tym przesyłania informacji dotyczących produktów i ofert przez Administratora drogą e-mail, Newslettera itp. -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO w związku z wyrażoną zgodą na ich otrzymywanie. Dane osobowe są przetwarzane dopóki użytkownik nie cofnie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych, promocyjnych itd. lub Newslettera lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

vii. analitycznych i statystycznych, w celu poznania stopnia zadowolenia użytkowników z działalności sklepu internetowego i ulepszenia świadczenia usług -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia konkretnego działania np. ankiety lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

viii. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także zabezpieczenia roszczeń Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ustawy konsumenckiej oraz przepisów ustawy Kodeks cywilny, ustawy o Prawach konsumentów oaz ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Dane osobowe są przetwarzane przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

II. Kategorie przetwarzanych danych:

Przedmiotem przetwarzania danych są następujące kategorie danych:

i. Podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej,  adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej.

ii. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne: numer PESEL, numer NIP, numer  REGON;

iii. Elektroniczne dane identyfikacyjne: numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.

 

iv. Dane dotyczące płatności np. dane karty płatniczej itp.

III. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

i. pracownicy lub współpracownicy upoważnieni przez Administratora w celu obsługi użytkowników,

 

ii. biuro rachunkowe Administratora,

 

iii. podmioty współpracujące przy realizacji usługi Newsletter, sms,

 

iv. podmioty świadczące usługi dostawy, doręczenia itp.;

 

v. dostawcy płatności on-line,

 

vi. administrator systemu komputerowego,

 

vii. dostawcy usług hostingowych,

 

viii. dostawcy usług marketingowych i reklamowych,

 

ix. w zakresie świadczenia niezbędnych usług serwisowych -dostawcy oprogramowania,

 

x. usługodawcy świadczący usługi polegające na niszczeniu nośników danych zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej,

 

xi. upoważnione organy na podstawie zgodnego z prawem żądania.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich:

Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski, ani Unii Europejskiej.

V. Profilowanie:

W celu realizacji działań marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że w oparciu o posiadane dane osobowe oraz informacje dotyczące produktów, które użytkownik nabył, Administrator może przeprowadzać wnioskowanie dotyczące preferencji użytkowników, które mogą służyć Administratorowi celem dostosowywania do danego użytkownika przekazu marketingowego, reklamowego itp. Profilowanie będzie obejmowała min. dopasowywanie reklam prezentowanych produktów, przesyłanych informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach oferowanych przez Administratora, na podstawie dokonanych przez użytkownika zakupów lub przeglądanych produktów w sklepie internetowym. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego działania (profilowania) w każdym czasie.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje:

i. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

ii. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,

iii. prawo do usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych,

iv. ograniczenie przetwarzania danych - można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przetwarzania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli przetwarzane są nieprawidłowo. Można także domagać się aby nieprawidłowe lub bezpodstawnie przetwarzane dane nie zostały usunięte bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

v. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację- przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych. W celu wywołania skutków prawnych sprzeciwu należy wykazać swoją szczególną sytuację, która zdaniem autora sprzeciwu uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania danych objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego danych są nadrzędne wobec praw autora sprzeciwu lub też, że dane te są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

vi. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do skargi dostępne są na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod:

  • adres e-mail: orders@cafelisboa.pl lub,

  • zadzwonić pod nr telefonu: +48 12 346 49 12 lub;

  • przesłać żądanie pisemnie do Administratora na adres: Marta Kirsz Café Lisboa z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 3/4, 31-124 Kraków.

Należy pamiętać, ze w celu rozpatrzenia żądania konieczna jest uprzednia identyfikacja tożsamości skarżącego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje jednak niemożnością złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, niemożnością zarejestrowania konta przez użytkownika w sklepie internetowym oraz niemożnością otrzymywania komunikatów marketingowych, promocyjnych, w tym Newslettera.

VIII. Informacja o źródle danych:

Dane osobowe zbierane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego i objętą są tajemnicą.

 

IX. Wyłączenie odpowiedzialności:

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora, które zostały zamieszczone na stronie sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.cafelisboa.pl komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących celom handlowym.

 

X. Zmiany Polityki Prywatności:

i. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzone przez niego na stronie sklepu internetowego.

 

ii. O zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator powiadomi użytkowników w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie sklepu internetowego.

 

iii. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI WAŻNA OD DNIA 6 KWIETNIA 2021r.

 

XI. Pliki cookies:

1. Administrator w celu prowadzenia sklepu internetowego korzysta z plików cookies.

 

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu (w szczególności na komputerze, urządzeniu mobilnym itp.), na którym dany użytkownik sklepu internetowego ją przegląda. Pliki cookies zapisywane są podczas przeglądania strony internetowej i zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

 

3. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

i. zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego,

ii. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia optymalne wykorzystanie wszystkich jej struktur i funkcjonalności,

iii. utrzymywania sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

iv. określenia profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych.

 

4. Korzystanie ze wskazanych plików cookies nie wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora z danych osobowych.

5. Użytkownik sklepu internetowego może kontrolować stosowanie plików cookies na swoich urządzeniach i usuwać je z tych urządzeń, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta.

 

6. Celem zapoznania się z warunkami stosowania plików cookies w tym w szczególności warunkami dostępu, zapisywania, ich przechowywania oraz usuwania,  blokowania a także wykorzystywania przez m.in. inne podmioty współpracujące - Administrator rekomenduje zapoznanie się z informacjami dostarczanymi przez podmiot oferujący daną przeglądarkę internetową, z której korzysta użytkownik. Informacje te publikowane są bowiem przez te podmioty na ich stronach internetowych i Administrator zaleca szczegółowe zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawa, użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego urządzenia poprzez ich uprzedni wybór w oknie przeglądarki.

bottom of page