top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CAFÉ LISBOA OBOWIĄZUJACY OD 6 KWIETNIA 2021 r.

§ 1 Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.cafelisboa.pl.

2. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.cafelisboa.pl jest Marta Kirsz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Kirsz Café Lisboa z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów ¾, 31-124 Kraków, nr NIP: 6772407437, nr REGON: 365323921, e-mail: orders@cafelisboa.pl, nr telefonu: +48 12 346 49 12.

 

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

1. Sprzedawca – Marta Kirsz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Kirsz Café Lisboa z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów ¾, 31-124 Kraków, nr NIP: 6772407437, nr REGON: 365323921, e-mail: orders@cafelisboa.pl, nr telefonu: +48 12 346 49 12.

2. Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.cafelisboa.pl za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

3. Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.

4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca Umowę ze Sprzedawcą w Sklepie internetowym oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca Umowę ze Sprzedawcą w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną  przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikającą z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie o określonych właściwościach i cenie.

6. Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu tj. na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

7. Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa zamówienie.

8. Konto - utworzone po dokonaniu rejestracji Konto, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupu wybranych Towarów.

9. Cena - cena jednostkowa Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy, ani kosztów płatności.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

11. Płatność - świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Umowy.

12. PayU – Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 

13. Newsletter- udostępniania przez Sklep informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towarów, usług lub wizerunku Sprzedawcy.

14. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dn. 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

 

15. Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną - ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. (Dz.U Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

16. Ustawa Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


§ 3 Ogólne warunki

1. Składanie zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. 

2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest:
- posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet,
- posiadanie dostępu do poczty elektronicznej,
-  zainstalowanie przeglądarki internetowej.

3. Do dokonania rejestracji Konta lub do złożenia zamówienia Towaru w Sklepie bez rejestracji Konta niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności i plików cookies Sprzedawcy.

4. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
a) drogą mailową na adres: orders@cafelisboa.pl
b) listownie – na adres Marta Kirsz Café Lisboa z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów ¾, 31-124 Kraków
c) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 12 346 49 12

5. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 k.c.

6. Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen Towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte wcześniej z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Towarów.

 

§ 4 Konto

1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne i następuje na czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z posiadania Konta w Sklepie, bez podawana powodu. Likwidacja Konta następuje poprzez jednoznaczne oświadczenie się Sprzedawcy o chęci likwidacji Konta w formie:  
- pisemnej na adres: Marta Kirsz Café Lisboa z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów ¾, 31-124 Kraków lub;
- mailowej na adres: orders@cafelisboa.pl.

2. Założenie Konta odbywa się dwuetapowo:

a. poprzez wypełnienie formularza rejestracji z podaniem adresu mailowego i hasła oraz oznaczenie checkboxa o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności i polityki cookies Sprzedawcy i wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (m.in. Newsletter). Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Kliknięcie przez Klienta przycisku „Zapisz się” powoduje wysłanie formularza z jego danymi do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy o zawarciu umowy o założeniu Konta.

b. Sprzedawca wysyła następnie do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta. Poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres mailowy, Klient zostaje przekierowany na stronę, na której widnieje wiadomość, że Konto zostało założone. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

3. Zakładając Konto Klient podaje następujące dane:
a) hasło,
b) adres e-mail.

4. Posiadanie Konta umożliwia Klientowi w szczególności:
a) składanie zamówień,
b) przeglądanie historii zamówień,
c) widok i zmianę danych personalnych.

5. Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, w szczególności hasło do Konta, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 5 Złożenie zamówienia

1. Złożenie zamówienia odbywa się:
a)   za pośrednictwem Konta na stronie Sklepu www.cafelisboa.pl,
b) poprzez złożenie jednorazowego zamówienia na stronie Sklepu www.cafelisboa.pl bez konieczności dokonywania przez Klienta rejestracji Konta.

2. Przed złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru Towaru poprzez dodawania poszczególnych Towarów do Koszyka, a także wskazuje adres jego odbioru oraz podaje czy chce otrzymać jako dokument sprzedaży fakturę VAT.

 

3. Poprzez kliknięcie ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient akceptuje warunki zawarcia Umowy, w tym właściwości i cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty oraz do pokrycia kosztów płatności.

 

4. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to zobowiązany jest podać Sprzedawcy dane niezbędne do wykonania Umowy tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres dostawy, e-mail, numer telefonu oraz oświadczyć czy jako dokument sprzedaży chce otrzymać fakturę VAT. Klient nie będący Konsumentem zobowiązany jest podać dane: nazwę firmy oraz numer NIP. Klient zobowiązany jest także do akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności i plików cookies Sprzedawcy.

 

5. Zamówienie stanowi skierowaną do Sprzedawcy ofertę Klienta zawarcia Umowy sprzedaży konkretnych Towarów znajdujących się w Koszyku.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany przez siebie adres email wiadomość mailową zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Z tą chwilą pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy. Klient otrzymuje w przesłanej wiadomości mailowej następujące informacje:
a) dane Klienta i Sprzedawcy, szczegóły zamówienia (w tym indywidualny numer zamówienia) oraz łączną cenę zamówienia;
b) informacje o płatności  i dostawie.

7. Jednocześnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej osobną wiadomość email, w której informuje go, iż pod podanymi w tej wiadomości linkami (odsyłaczami) Klient może zapoznać się i pobrać następujące dokumenty:
a) Regulamin Sklepu;
b) Regulamin prywatności i plików cookies.
c) wzór formularza odstąpienia od umowy.

8. Klient otrzymuje wraz z zamówienie dokument sprzedaży - paragon fiskalny w formie papierowej, chyba że w trakcie składania zamówienia oświadczył, że jako dokument sprzedaży chce otrzymać fakturę VAT.

9. Zamówiony Towar jest dostarczany Klientowi przez dostawcę wybranego przez Sprzedawcę (kurier).

10. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient. Koszty dostawy Towaru widoczne są w trakcie składania zamówienia, w tym w trakcie wyrażania przez Klienta zgody na zawarcie Umowy. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia darmowej dostawy  wybranych Towarów w okresie trwania promocji lub do wyczerpania zapasów, o czym wcześniej poinformuje Klienta poprzez opublikowanie tej informacji na stronie internetowej Sklepu.

11.  Koszty związane z obsługą płatności ponosi Klient. 

12. Sklep zastrzega, że możliwość złożenia zamówienia w przypadku Towaru stanowiącego pasteis de nata, ograniczona jest do minimum ilości sztuk- 12 pastéis de nata (jedna paczka). Zamówienia muszą być składane w tej wielokrotności ilości sztuk tj. 24, 36, 48 itd. (odpowiednio - 2, 3, 4 paczki itd.). Sklep ogranicza także dzienny limit zamówienia – maksymalnie do 40 paczek pasteis de nata. Informacja o dostępności Towaru jest wyświetlana na stronie Sklepu i widoczna jest dla Klienta podczas składania zamówienia.
 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Klientowi, który jest Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Towaru. 

 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w § 3 pkt 4 niniejszego Regulaminu. W tym celu Klient będący Konsumentem może skorzystać z spersonalizowanego formularza odstąpienia od umowy, do którego link zostaje mu wysłany w mailu potwierdzającym realizację zamówienia. Klient będący Konsumentem może także skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej sklepu.

 

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w sposób określony w ustępie powyżej przed upływem 14- dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

 

4. Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, stosownie do art. 38 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli 

- przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (jak min. pasteis de nata);

- po jego dostarczeniu, Konsument korzystał z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru i cech, w szczególności poprzez otwarcie zapieczętowanego Towaru.

 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty zwrotu Towaru nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego Konsumentem, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem po jego stronie dodatkowych kosztów.

 

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania i zbadania Towaru lub do chwili dostarczenie przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8. Klient będący Konsumentem powinien odesłać Towar do Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem odeśle Towar Sprzedawcy przed upływem terminu 14 dni.

 

9. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

10. Klient będący Konsumentem odpowiada także za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 7 Płatności

 

1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją zamówienia.

 

2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności: płatność elektroniczna realizowana za pośrednictwem operatora PayU. Podczas finalizacji zamówienia po wybraniu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient dokonuje płatności kartą (Visa, Master Card). 

 

3. Sprzedawca przesyła Klientowi dokument sprzedaży w formie papierowej (fakturę lub paragon) w sposób opisany w par. 5 ust. 8 niniejszego Regulaminu, zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

4. Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę w rozliczeniach faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


§ 8 Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Dostawy realizowane są od wtorku do piątku. Dla zamówień złożonych od wtorku do czwartku przed godz. 10, dostawa realizowana jest w następnym dniu. Dla zamówień złożonych od czwartku po godz. 10 do poniedziałku do godz. 10, dostawa realizowana jest we wtorek. przy czym termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

3. W przypadku niemożności wykonania Umowy przez Sprzedawcę z przyczyn zależnych lub niezależnych od Sprzedawcy, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany (drogą mailową lub telefoniczną) i otrzyma zwrot uiszczonych należności. Sprzedawca może uzgodnić z Klientem także inny sposób wykonania Umowy, w szczególności inny termin dostawy.

4. O fakcie wysłania Towaru Klient zostaje poinformowany przez Sprzedawcę poprzez mail potwierdzający realizację zamówienia lub poprzez wiadomość (mail lub sms) od kuriera (dostawcy) stanowiący ostateczne potwierdzenie wysłania Towaru.

5. Sprzedawca akceptuje następujące sposoby dostawy – za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej (dostawcy) na wskazany przez Klienta adres. Kurier (dostawca) będzie podejmował próbę dostarczenia zamówienie jednokrotnie. Po nieudanej próbie dostarczenia Towaru, zostanie ona dostarczona do najbliższego punktu odbioru Kuriera (dostawcy), gdzie będzie oczekiwać na Klienta przez 10 dni od dnia dostarczenia jej do punktu. Po tym terminie zostaje zwrócona do Sklepu, a zamówienie zostaje anulowane i pieniądze zostaną zwrócone Klientowi. W przypadku odbioru Towaru z punktu jego pracownik poprosi zgłaszającego się Klienta o podanie: imienia i nazwiska i unikalnego kodu odbioru, który został wysłany do Klienta drogą mailową lub przez sms w momencie, gdy punkt odbioru otrzymuje paczkę gotową do odbioru przez Klienta.

6. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany sposobu dostawy Towarów opisanego powyżej w par. 8 pkt 5 Regulaminu, o czym poinformuje wcześniej Klienta.

7. Sprzedawca zastrzega, że nie wysyła Towaru w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy, w dni ustawowo wolne od pracy (wykaz dni wolnych od pracy zawiera ustawa z dn. 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych (Dz.U. Nr 4 poz. 28 ze zm.) oraz w dniach: 1- 3 maja oraz 24 grudnia- 3 stycznia.

8. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce wskazane przez Klienta podczas składania zamówienia.

9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych Towaru (szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru) lub niezgodności Towaru z zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

2. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie:
-    mailowo na adres e-mail: orders@cafelisboa.pl lub,
-    telefonicznie pod nr telefonu: +48 12 346 49 12 lub;
-    pisemnie na adres: Marta Kirsz Café Lisboa z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów ¾, 31-124 Kraków.

3. W reklamacji należy podać:
a)  numer zamówienia lub inne dane pozwalające Sprzedawcy zidentyfikować zamówienie, 
b) dane kontaktowe Klienta umożliwiające Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację;
c) opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz,
d) oświadczenie Klienta w jaki sposób Sprzedawca ma usunąć wadę w przypadku uwzględnienia reklamacji tj. poprzez:
(I) nieodpłatne dostarczenie nowego niewadliwego egzemplarzu Towaru albo;
(II) zwrot uiszczonej ceny.

4. Należy pamiętać, ze w celu rozpatrzenia reklamacji konieczna jest uprzednia identyfikacja przez Sprzedawcę tożsamości skarżącego.

5. Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar  niezwłocznie od dnia stwierdzenia wady osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Marta Kirsz Café Lisboa z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów ¾, 31-124 Kraków. Sprzedawca zaleca, by Klient należycie zabezpieczył Towar na czas transportu.

6. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi – Konsumentowi na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Klienta Sprzedawca, według wyboru Klienta, albo nieodpłatnie dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru albo zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje także zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

9. Roszczenia wynikające z rękojmi o wymianę towaru oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy z tytułu niezgodności Towaru z umową mogą być wykonane w terminie rocznym od stwierdzenia przez Klienta wady, lecz zakończenie tego terminu ulega wstrzymaniu do czasu upływu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

10. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 ustawy Kodeks cywilny.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.cafelisboa.pl  w linku „Regulamin”.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo  do wprowadzenia zmian Regulaminu jeśli będą tego wymagać przepisy prawa lub zmiany wprowadzone przez niego na stronie sklepu internetowego.

3.  O zmianach Regulaminu oraz dacie wejścia ich w życie Sprzedawca powiadomi Klientów w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie sklepu internetowego.

4. Data określona na wstępie jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji.

5. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, ustala się, że wprowadzone zmiany Regulaminu nie mają wpływu na wykonanie przez Sprzedawcę Umów zawartych przed ich wejściem w życie. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klient posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o założenie Konta poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.

6. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu.

6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą umów.

7. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Formularze wniosków, o których mowa powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

8. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

9. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

10. Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r., Nr 171, poz. 1206 ze zm.).

 

Załączniki do Regulaminu:

1.    Wzór formularza odstąpienia od umowy.

ZAŁĄCZNIK  NR 1. 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Marta Kirsz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Kirsz Cafe Lisboa z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów ¾, 31-124 Kraków, nr NIP: 6772407437, nr REGON: 365323921, e-mail: orders@cafelisboa.pl, nr telefonu: +48 12 346 49 12. 

 Ja ......................................................................................................... niniejszym 

informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Data zawarcia umowy:

............................................................................................................................

Data odbioru towaru:  

............................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta: 

............................................................................................................................

Adres konsumenta:

............................................................................................................................


           Data: ..........................

Podpis konsumenta 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

............................................................................................... 

bottom of page